LDxS LDxN 接线盒

放大器

LDxS和LDxN接线盒连接Alice 6 LDx基站,为您提供功能齐备、简单易懂的系统,让您的员工能够更多地关注患者,不必在设备上花费大量的时间。

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* 必填字段