Avalon CL

无线胎儿监护系统

飞利浦 Avalon CL 无线胎儿监护解决方案有助于减少产科内的线缆使用量,扩展产时和产前参数测量功能,包括三胞胎心率。

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* 必填字段